Poniższy Regulamin określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia 01.03.2018 roku i jest następstwem wejścia w życie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz wszystkimi jej aktami zmieniającymi.

 

I. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu Internetowego Integrowanie Przez Wspinanie działającego pod adresem: www.ipw.info.pl/sklep jest firma TRICAMP Paweł Zieliński, adres siedziby (oraz kontaktowy): ul. Leona Petrażyckiego 53e, 30-399 Kraków
NIP: 6762543038
REGON: 369208022
Tel. (+48) 662110066
email: sklep@ipw.info.pl

2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem: www.ipw.info.pl/sklep

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zakupu w Sklepie Internetowym;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zakupu, rejestracji lub zarejestrował się w Sklepie Internetowym;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim firma TRICAMP Paweł Zieliński skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta lub umożliwi odbiór w ustalonej z Klientem lokalizacji;

Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;

Dane bilingowe – dane Klienta, w tym jego dane osobowe, pozwalające poprawnie wystawić przez TRICAMP fakturę za wykupione produkty objęte zamówieniem.

3. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

4. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.

 

II. Składanie zamówień

Rejestracja nie jest warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym.

Warunkiem składania zamówień w sklepie internetowym Integrowanie Przez Wspinanie jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez TRICAMP danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym.

Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie internetowym.

Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.ipw.info.pl/sklep. Zamówienia złożone w weekend (sobota, niedziela) będą realizowane w pierwszy kolejny Dzień Roboczy. Klient wskazując na Stronie produkt, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazując sposób odbioru
i płatności za zamówienie.

W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:
– zamawiany towar i jego ilość, lub gdy takie zmienne są dostępne, wskazuje rozmiar i opcję produktu;
– adres, na jaki ma być dostarczony towar (lub Klient wybiera opcję odbioru osobistego);
– dane bilingowe (nieobowiązkowo);
– sposób dostawy;
– sposób płatności.

Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linka zawierającego się w polu „Zamawiam”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z TRICAMP umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

Do momentu uruchomienia przez Klienta linku zawierającego się w polu „Zamawiam”, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zawartości Koszyka. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

Na adres e-mail wskazany przez Klienta TRICAMP wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji, zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia, tj:
– przewidywany termin wysyłki,
– wybrany rodzaj płatności,
– wybrany rodzaj dostawy,
– całkowitą wartość zamówienia,
– dane zamawiającego (imię, nazwisko, adres),
– wykaz zamówionych produktów,
– informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni,
– adres www Sklepu Internetowego
– nr telefonu TRICAMP
– adres e-mail TRICAMP

Klient dokonując wyboru sposobu płatności ma zawsze możliwość wyboru płatności przy odbiorze zamówionych produktów (za pobraniem).

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie: link do regulaminu na stronie!

Klient ma możliwość odczytu, pobrania treści regulaminu oraz sporządzenia jego wydruku.

Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie danych zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Sklep Internetowy Integrowanie przez Wspinanie nie przechowuje treści zawartych umów.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 

III. Ceny towarów

Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie www.ipw.info.pl/sklep i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.

Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej:
– są cenami brutto i podawane są w złotych polskich;
– nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat (np. kosztów dokonania płatności).
Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o wszelkich ewentualnych dodatkowych kosztach.

Ceną wiążącą i ostateczną zamówienia jest suma ceny produktu podanej na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta i wszystkich kosztów związanych z realizacją umowy.

Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (obejmująca również koszty przesyłki, dokonania płatności) przedstawiana jest na stronie www.ipw.info.pl/sklep

TRICAMP zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

IV. Formy płatności

Zapłaty za zamówione produkty (obejmującej wartość produktów + koszt wysyłki wskazany w opisie aukcji) można dokonać:
– gotówką – w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem usługi przesyłki kurierskiej pobraniowej firmy spedycyjnej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki,
– szybkim przelewem internetowym (przelew lub płatność kartą (tpay, paypal),
– zwykłym przelewem na rachunek bankowy TRICAMP wskazany w informacji wyświetlanej po potwierdzeniu przez Klienta zakupu oraz w treści wiadomości e-mail generowanej na adres e-mail Klienta po dokonaniu tej czynności.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Tpay i PayPal
Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia. Za skorzystanie z określonej formy płatności sprzedawca nie może żądać od Konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu.

W przypadku, gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 3 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia, umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.

 

V. Dostawa

Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem:
– Firmy spedycyjnej DPD lub innej firmy kurierskiej
– Poczty Polskiej

Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.

Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą.

W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się z TRICAMP mailowo na adres . TRICAMP zastrzega sobie prawo do odmówienia możliwości wysyłki zagranicznej

Koszt przesyłki krajowej realizowanej za pośrednictwem firmy spedycyjnej DPD nie jest uzależniony od wartości zamówienia i wynosi 13,99 zł. W przypadku usługi kurierskiej za pobraniem koszt wysyłki wynosi 18,99 zł. Przesyłka za granicę – opłaty ustalane są indywidualnie w zależności od wagi przesyłki.
Po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową lub telefoniczną możliwy jest odbiór darmowy złożonego zamówienia w Biurze Festiwalu Integrowanie Przez Wspinanie (Pod Sokolicą 127, 32-089 Będkowice), w dniach trwania eventu (25-27 maja 2018 r.).

W przypadku niedostarczenia przesyłki pocztowej w terminie 14 dni od dnia nadania przesyłki należy pilnie skontaktować się z TRICAMP mailowo, adres: sklep@ipw.info.pl lub telefonicznie, pod numerem + 48 662 110 066. W przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, dostawa na terenie kraju następuje w kolejnym Dniu Roboczym od chwili ich nadania. W przypadku nieobecności w domu adresata udziela za pośrednictwem awiza informacji gdzie i kiedy można odebrać przesyłkę lub zamówić kolejne jej doręczenie.

W przypadku niedostarczenia przesyłki kurierskiej w terminie 3 dni roboczych należy pilnie skontaktować się z TRICAMP mailowo na adres: sklep@ipw.info.pl

 

VI. Realizacja zamówień

Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.

Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych po złożeniu przez konsumenta zamówienia (chyba, że w opisie aukcji wskazano inaczej) + czas dostarczenia przesyłki przez wybrany rodzaj transportu (Poczta Polska, firma kurierska DPD).

Czas realizacji zamówienia rozpoczyna swój bieg w momencie przekazania do TRICAMP wszystkich szczegółów niezbędnych do realizacji zamówienia, tj. potwierdzenia rozmiaru, koloru zakupionych produktów, adresu dostawy, formy płatności (w przypadku wpłaty na konto, daty zaksięgowania wpłaty na wskazanym rachunku bankowym) i wybranego środka transportu.

W szczególnych przypadkach czas realizacji zamówienia może wydłużyć się o kilka dni o czym Klient zostanie indywidualnie powiadomiony drogą mailową.

Jeżeli TICAMP nie może zrealizować zamówienia w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia (np. z powodu niedostępności zamówionego produktu) niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta. Konsument ma wówczas prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego terminu na realizację zamówienia. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany we wskazanym terminie, kupujący może odstąpić od umowy.

Sklep Internetowy Integrowanie Przez Wspinanie zobowiązuje się do dostarczenia produktów wolnych od wad.

 

VII. Wymiana towaru

Istnieje możliwość wymiany zakupionego towaru na inny model, kolor lub rozmiar w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Wymianie podlegają przedmioty nie noszące śladów użytkowania (odzież, akcesoria i biżuteria przymierzona a nie noszona), czyste i pozbawione zapachu (np. pudry, kremy, perfumy).

W celu dokonania wymiany towaru/towarów Klient zobowiązany jest do wysłania wymienianego towaru na adres: TRICAMP Paweł Zieliński, ul. ul. Leona Petrażyckiego 53e, 30-399 Kraków. Do towaru należy dołączyć kartkę z czytelną informacją zawierającą żądanie wymiany, wskazówki odnośnie rozmiaru, koloru i nazwy towaru wybranego na wymienny oraz dane adresowe do przesyłki zwrotnej.

Do towaru podlegającego wymianie należy dołączyć dowód zakupu. W wyniku wymiany produktu może powstać nadpłata i niedopłata. Jeśli towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest droższy od towaru zwracanego, wpłaty różnicy ceny Klient dokonuje na rachunek bankowy, który został wskazany w e-mailu stanowiącym potwierdzenie złożenia zamówienia. W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko i kod produktu.

W przypadku gdy rachunek bankowy TRICAMP nie zostanie uznany kwotą stanowiącą różnicę ceny w ciągu 3 dni roboczych od dnia zatwierdzenia zamówienia, wymiana nie zostanie zrealizowana.

Jeśli towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest tańszy od zwracanego, TRICAMP w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru podlegającego wymianie zwróci Klientowi różnicę w cenie. Kwota odpowiadająca różnicy w cenie zostanie przekazana przelewem na konto wskazane przez Klienta.

Jeżeli odsyłany towar zostanie zniszczony bądź zgnieciony na skutek niewłaściwego zapakowania przez Klienta, TRICAMP zastrzega sobie prawo do pomniejszenia kwoty zwrotu o wartość wyrządzonej szkody.

Koszt przesłania do TRICAMP wymienianego towaru oraz koszt przesłania towaru po dokonanej wymianie pokrywa Klient. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem.

W celu usprawnienie procedury, przed zwrotem czy wymianą w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z TRICAMP mailowo na adres: sklep@ipw.info.pl lub pod numerem tel. +48 662 110 066.

 

VIII. Reklamacje (zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową)

Sprzedawca, TRICAMP, odpowiada wobec kupującego z tytułu wad fizycznych bądź prawnych – rękojmia, stosownie do zapisów Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

Reklamacje należy składać na adres: TRICAMP Paweł Zieliński, ul. Leona Petrażyckiego 53e, 30-399 Kraków . Składając reklamację należy dostarczyć do TRICAMP reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr produktu oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

TRICAMP rozpatrzy reklamację najpóźniej w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, we wskazanym powyżej terminie reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, TRICAMP naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy, względnie obniży cenę tego towaru – a jeśli nie jest to możliwe – na przykład w wypadku wyczerpania się zapasów – sprzedający zwróci kupującemu równowartość ceny towaru.

Wystąpienie reakcji alergicznej przy użytkowaniu towarów ze sklepu Integrowanie Przez Wspinanie nie uznaje się za argument pozytywny do uznania reklamacji, ze względu na umieszczenie pełnej informacji na temat materiału wykonania, z którą Klient zapoznaje się na Stronie Produktu.

Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi TRICAMP.

 

IX. Prawo do odstąpienia od umowy

Niniejszy pkt. dotyczy Klientów korzystających ze Sklepu jako Konsumenci. 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.) mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (TRICAMP Paweł Zieliński, ul. Leona Petrażyckiego 53e, 30-399 Kraków ; email: sklep@ipw.info.pl)

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Jeżeli Konsument otrzymał rzeczy w związku z umową, będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: TRICAMP Paweł Zieliński, ul. Leona Petrażyckiego 53e, 30-399 Kraków – niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie: adres strony z wyeksportowanym dokumentem!

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń rzeczy nieprefabrykowanej, wyprodukowanej według specyfikacji konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

X. Dane osobowe

W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.

TRICAMP zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

TRICAMP powierza przetwarzanie danych osobowych firmom spedycyjnym realizującym wysyłki wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia do Klienta.

 

XI. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu

Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

 

XII. Postanowienia końcowe

TRICAMP zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług dla użytkownika, który w sposób rażący lub uporczywy:
a) dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Sklepu Internetowego,
b) działa na szkodę TRICAMP podejmując działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem,
c) uchyla się od dokonania płatności za złożone zamówienie w terminie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
d) uchyla się od dokonania odbioru zamówienia za pobraniem.
Informujemy również o obowiązywaniu ustawowego zakazu dostarczania na witrynę naszego Sklepu Internetowego treści o charakterze bezprawnym, o których mowa w art. 8 ust. 3 pkt. 2 lit. b ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W przypadku, gdyby Użytkownik podjął działania, które nie są sprzeczne z Regulaminem, a zostaną przez TRICAMP uznane za niepożądane, TRICAMP zawiadomi o tym fakcie Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, z żądaniem natychmiastowego zaprzestania podejmowania tych działań.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez TRICAMP w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmiany do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2018 r.

 

Regulamin sklepu Integrowanie Przez Wspinanie dostępny do pobrania TUTAJ.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy dostępne do pobrania TUTAJ.